Portal de Transparencia

El Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Elx posa en marxa un sistema obert a qualsevol interessat que facilite la presentació de pressupostos per als diferents treballs que encarregue el departament.

El projecte pretén apropar a la ciutadania i les empreses els criteris de decisió de compra de l’Ajuntament d’Elx, optimitzar l’eficiència dels projectes municipals, racionalitzar la despesa pública i augmentar la transparència en la contractació de serveis i subministraments.

Esta iniciativa es limita a les necessitats del Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Elx per quantitats menors de 18.000 €, IVA exclòs. La resta d’ofertes seguiran entregant-se seguint la via habitual establida per l’Ajuntament d’Elx.

Condicions generals:

Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se a allò que es preveu en estes condicions generals, i la seua presentació suposa l’acceptació de les mateixes.

La decisió de compra s’ajustarà als criteris següents:

  1. Millor proposta econòmica.
  2. Millor adaptació i compressió del projecte sol·licitat.

Només seran admeses les ofertes presentades a través de la pàgina web de transparència, en el format indicat  i en el termini que per a cada oferta s’establisca.

Per a presentar-se a cada oferta han de completar-se tots els camps del formulari de sol·licitud. S’hi podrà adjuntar, a través del propi formulari i en format pdf, tota la documentació que considere necessària el sol·licitant.

S’hi exclouran les ofertes que sobrepassen el preu fixat com a màxim (si l’haguera), així com aquelles ofertes que no complisquen amb els criteris establits.

Es publicarà una taula amb els adjudicataris de cada projecte.

Es podrà declarar deserta la licitació.

Els dubtes i aclariments es podran  resoldre en el Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Elx [ 966 658 095 | comunicacio@elche.es].

Enllaç als expedients